Ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o Terenie?

Kilkadziesiąt versus kilkaset złotych - oto bilans konfrontacji Raportu o Terenie OnGeo z tradycyjnymi formami zbierania i przetwarzania informacji o terenie.

Informacja pozyskana z Raportu OnGeo jest około 10 razy tańsza i ok. 100 razy szybsza do uzyskania niż przy użyciu innych technik. W pięć minut możesz otrzymać to co, wymaga mniej więcej dziesięciu godzin pracy i tygodnia oczekiwania. Zamiast przemierzać kilkadziesiąt stron internetowych i odwiedzać kilkanaście instytucji publicznych, potrzebne informacje uzyskasz w jednym miejscu w bardzo dogodnej i klarownej formie.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż całą bardzo złożoną i specjalistyczną pracę wykona za Ciebie komputer. OnGeo to nie tylko geoportal do przeglądania i wzrokowego analizowania danych – chociaż też pewne cechy przestrzenne terenu można analizować wzrokowo. To bardzo zaawansowany system informatyczny, który dokona pomiarów, obliczeń na danych przestrzennych oraz przygotuje mapy i zestawienia. Raporty Ongeo to najwyższy poziom organizacyjny e-usług, który umożliwia uzyskanie produktów informacyjnych przy minimalnym nakładzie pracy człowieka. Prościej już się nie da!

Samodzielne sporządzenie zestawienia danych, takiego jakie zawiera Raport o Terenie OnGeo wymaga zebrania informacji rozproszonych w wielu źródłach i realnie jest trudne do osiągnięcia. Poniesienie jednostkowych kosztów kilkuset złotych, np. na zakup licencji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy połączyć z wieloma godzinami pracy, polegającej na wyszukiwaniu zakresów danych, wypełnianiu formularzy zamówień i oczekiwaniu na dostawę zamówienia. Raport o podobnej treści, za pomocą tradycyjnych technik, może sporządzić jedynie osoba o wysokich kwalifikacjach geomatycznych, posiadająca zarówno zestawy danych, profesjonalne oprogramowanie, jak i wiedzę oraz doświadczenie. Przy założeniu, że uda się zgromadzić odpowiednie dane - dużym nakładem pracy można wykonać podobne zestawienie, którego uśredniony sumaryczny koszt wliczając również pracę i oczekiwanie wyniesie nawet 1000 zł, a czas oczekiwania na raport przekroczy jedne tydzień. W OnGeo Raport generuje się 3 do 5 minut!

Dlaczego tak trudno uzyskać informacje podobne do zawartych w Raporcie o Terenie OnGeo?

W minionej dekadzie nastąpił przełom technologiczny i tradycyjne mapy zostały w większości zastąpione opracowaniami cyfrowymi. Dokonała się rewolucja w dziedzinie pomiarów Ziemi, głównie za sprawą technologii GNSS, teledetekcji satelitarnej i LIDAR, a postęp informatyczny umożliwił obróbkę dużych zestawów różnorodnych danych. Postęp jest tak szybki, że przekracza możliwości percepcyjne ludzi (ze względu na czas) i zdolności organizacyjne instytucji. Spontanicznie powstały setki ułamkowo działających systemów, w których gąszczu może zgubić się nawet wytrawny znawca. Ponadto, aby interpretować surowe detale publikowanej informacji należy znać specyfikę poszczególny branż – co przekracza możliwości czasowe większości z ludzi.

Nawet jeżeli olbrzymim wysiłkiem woli i poświęconego czasu, w oczekiwaniu na załadowanie się mapy obejrzysz „internetowe dzieło kartograficzne” w postaci WMS, to zwymiarowanie uzyskanej informacji okaże się niemożliwe. Pomimo, że komputer w teorii „to wszystko wie”, wydobycie potrzebnych informacji wcale nie jest takie oczywiste. Trudno wyliczać tu wszystkie meandry informacji przestrzennej, zagadki, nieoczywistości, nadmiary i niedobory informacyjne, brak standaryzacji, zmienność semantyczną i pojęciowe rozmycie. Zebranie rozproszonej i niejednoznacznej informacji jest czasochłonne, ryzykowne interpretacyjnie i pozbawione miar wielkości i jednostek, które trzeba sobie dodatkowo takimi, czy innymi technikami uzupełnić. Nawet w przypadku gdy chodzi o pobranie informacji o terenie dla jednej działki, to czeka nas długa droga dla wytrwałych, a co gdy taką pracę trzeba powtórzyć wielokrotnie dla różnych terenów?

Zamiast żmudnych poszukiwań i skomplikowanej analizy uzyskanych informacji wystarczy wejść na mapę Ongeo.pl, wskazać działkę/działki lub wpisać lokalizację wg adresu czy numeru ewidencyjnego oraz pobrać zestandaryzowany Raport o Terenie.

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo?

 1. Lokalizację geograficzną działki (wg współrzędnych geodezyjnych B L H);
 2. Lokalizację administracyjną działki (województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek);
 3. Położenie terenowe i sąsiedztwo;
 4. Geometrię działki (długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki - jako proporcja w stosunku do koła);
 5. Ukształtowanie terenu wewnątrz działki (wysokość minimalna, maksymalna, średnia i wysokości pośrednie, spadki terenu w stosunku do każdego metra kwadratowego);
 6. Analizę spadków terenu - udział procentowy powierzchni działki w podziale na kategorie pochyłości (do 2%, do 5%, do 10%, do 20% do 45% powyżej 45%)
 7. Analizę wysokości terenu – wysokość minimalną, maksymalną i średnią;
 8. Pokrycie terenu – określające udział powierzchniowy i procentowy klas pokrycia (zagospodarowania) w otoczeniu 500 m;
 9. Położenie działki w terenie objętym konkretnym, aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z informacją o numerze uchwały lub informacja o braku obowiązującego miejscowego planu;
 10. Przeznaczenie terenu według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli istnieje) z rozliczeniem udziału powierzchni poszczególnych przeznaczeń terenu wewnątrz działki i przedstawieniem granic przeznaczeń terenu;
 11. Obszary objęte formami ochrony przyrody oraz obiekty ochrony przyrody w sąsiedztwie 1 km, z podaniem udziału powierzchni konkretnej formy ochrony przyrody w działce oraz odległości działki od granic obiektów ochrony przyrody;
 12. Strefy oddziaływania lotnisk w promieniu 1 km z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 13. Zagrożenie powodzią z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 14. Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 15. Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
 16. Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi PM 2,5 w odniesieniu do obowiązujących norm;
 17. Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi i średnimi PM 10 w odniesieniu do obowiązujących norm;
 18. Obecność infrastruktury i uzbrojenia terenu w promieniu 200 m z podaniem odległości do odpowiednich linii przesyłowych (aktualnie w odniesieniu do sieci przesyłowej elektrycznej);
 19. Liczbę ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
 20. Mapy ilustrujące wszystkie powyższe zjawiska i cechy.