Zmiany w ustawie o lasach

Masz las na działce? Uważaj!

Od 30 kwietnia 2016 wprowadzono zmiany w ustawie o lasach. Zmieniają one uprawnienia Lasów Państwowych w obrocie gruntami prywatnymi.

Zalesienia

Zmiana w ustawie o lasach-OnGeo.pl

Lasy stanowią 30% powierzchni kraju

Zmiany w skrócie

  • Działki z użytkiem LS podlegają prawu pierwokupu przez Lasy Państwowe,
  • Lasy Państwowe nie mają prawa pierwokupu od działek nabytych od osób bliskich czy w drodze dziedziczenia,
  • Nabycie działki z lasem przez nadleśniczego następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Gdy Twoja działka znajdzie się niedaleko lasu, znosi się współwłasność lasu lub też następuje regulacja granicy miedzy lasem a polami, Lasy Państwowe mogą nabyć działkę dla swoich własnych potrzeb. Nabycie takie organizuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (np. nadleśniczy) za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (wydaje ją w ciągu 7 dni od wniosku złożonego przez nadleśniczego).

Kataster nieruchomości a własność prywatna

Gdy na Twojej działce znajdzie się użytek Ls (las) zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków, to trzeba wiedzieć, że Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu takiego gruntu. Dodatkowo obejmuje to tereny objęte zalesieniem zgodnie z dokumentami planistycznymi (Miejscowy Plany lub Decyzja o Warunkach Zabudowy) lub uproszczonym planem urządzenia lasu. Zgodnie z przepisami prawa, zbywanie działki bez zawiadomienia o przysługującym pierwokupie jest nieważne (wykonuje to notariusz – w przypadku sprzedaży, zbywca – w przypadku innej czynności przenoszącej własność)!

W przypadku innej czynności niż sprzedaż, Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o zakupie gruntu za zapłatą pieniężną. Ustala ją nadleśniczy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Gdyby nas taka wartość nie satysfakcjonowała to może jej wysokość ustalić sąd przez biegłego (rzeczoznawcę majątkowego).

Powyższe zasady nie dotyczą nabycia przez osoby bliskie, jednostki samorządu terytorialnego lub też dziedziczenia i zbycia gospodarstwa rolnego.


Przykład

Gajowy ma działkę o powierzchni 0,6 ha, gdzie 20 % stanowi użytek Ls. Sprzedaje działkę, lecz otrzymuje w terminie 21 dni od dnia sprzedaży, że nadleśniczy niedalekiego lasu, chciałby wykonać prawo pierwokupu. Okazuje się że wartość na umowie jest o wiele wyższa niż ustalił to operat szacunkowy wykonany p rzez rzeczoznawcę majątkowego. W związku z tym sprawa trafiła do sądu, gdzie ustalono wartość nieruchomości przez biegłego. Za taką cenę została sprzedana Skarbowi Państwa.

PRZECZYTAJ INNE AKTUALNOŚCI ONGEO