Garaż
CENA OFERTY - 13 000 zł
Cena za m² - 684,21 zł

Sprzedam Lokal
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 19,00m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz: Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Poniatowskiego Nr działki: 288 Powierzchnia: 19 m2 Obręb: 12 Księga Wieczysta: TO1U/00022091/5 Cena wywoławcza: 13.000,00 zł Wysokość wadium: 1.500,00 zł Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji z belek stalowych pokryty papą. Brama wjazdowa drewniana. Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27.04.2011 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 89, poz. 1422 z dnia 27.07.2007 r.) i przeznaczona jest pod teren zespołu garażowego (19 KS). 2. Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 156/51948 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/6 w obr. 12 nastąpi na okres 99 lat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do kompleksu garaży. 3. Za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pobrane zostaną: - opłata pierwsza z zastosowaniem stawki procentowej 25% ceny gruntu w wysokości 796,92 zł – w tym 149,02 zł podatek 23% VAT, - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego z zastosowaniem stawki procentowej 10 % ceny gruntu w wysokości 259,16 zł + należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu płatności opłaty, aktualnie 23%, co stanowi kwotę 318,77 zł. 4. Pierwsza opłata płatna będzie nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 5. Opłaty roczne płatne będą w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 6. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości uległa zmianie. Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100 %ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 39

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.