Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Częstochowa

CENA WYWOŁAWCZA - 98 452,50 zł

Data przetargu - 15.01.2020, 10:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Częstochowa
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 634 m2
Księga wieczysta CZ1C/00012394/7
Działka nr działki - 29, obręb - 0362

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2020r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się licytacja udziału 1/2 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika:*** położonej: 42-202 Częstochowa ul. Soplicy 28, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00012394/7. Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie geodezyjnym 362, działka nr 29, o pow. 634 m2. Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w budynku oraz parterowym budynkiem warsztatowym, teren częściowo ogrodzony, zniwelowany, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - położona na rogu ulic Soplicy i Zagłoby. Posiada dostęp do sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana w obrębie terenów oznaczonych symbolem G.49-MN- tereny zabudowy jednorodzinnej. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do 31.03.2065r. Suma oszacowania wynosi 131 270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 452,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 127,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 . Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: KM 396/19 z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia. Wpłatę rękojmi można również dokonać w kancelarii na kwitariusz. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 do 14.00. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Karolina Michno
Wyświetleń: 37
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 34 .... Pokaż numer