Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Fajsławice

CENA WYWOŁAWCZA - 62 512,50 zł

Data przetargu - 23.12.2019, 10:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Fajsławice
powiat krasnostawski
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 908 m2
Księga wieczysta ZA1K/00049586/0
Działka nr działki - 2144/18

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Udziału dłużnika ***, położonej w miejscowości Fajsławice 39, powiat krasnostawski, województwo lubelskie składającej się z działki nr. 2144/18 o powierzchni 0,0908 ha dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW ZA1K/00049586/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 166.700,00 zł. Udział 1/2 prawa własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 83.350,00 zł Cena wywoławcza udziału 1/2 prawa własności nieruchomości Andrzeja Dundy w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 62.512,50 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także PESEL licytanta. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Fornalski
Wyświetleń: 46
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 82 .... Pokaż numer