Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Gorzeń Górny

CENA WYWOŁAWCZA - 257 250 zł

Data przetargu - 28.05.2019, 00:05
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Wadowice
powiat wadowicki
woj. małopolskie
Data publikacji - 12.05.2019
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 548 m2
Księga wieczysta KR1W/00045815/3
Działka nr działki - 694/14

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-05-28 o godz.: 0945 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Gorzeń Górny, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00045815/3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 694/14 o pow. 0,0548 ha. Położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej 145 m2. Budynek wybodowany został w 2009 roku. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym - w dobrym stanie technicznym. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 343.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 257.250,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 34.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 359/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
Wyświetleń: 9
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl