Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Kaczórki

CENA WYWOŁAWCZA - 66 675 zł

Data przetargu - 08.02.2019, 09:02
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Krasnobród
powiat zamojski
woj. lubelskie
Data publikacji - 04.09.2018
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 500 m2
Księga wieczysta ZA1Z/00053418/5
Działka nr działki - 449/2

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00053418/5. Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka numer 449/2 o pow. 0,15 ha położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00053418/5. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 88 900,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 66 675,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 8 890,00-zł. Suma oszacowania wynosi 88 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 675,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Andrzej Szcząchor
Wyświetleń: 13
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 84 .... Pokaż numer