Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Kłodawa

CENA WYWOŁAWCZA - 180 000 zł

Data przetargu - 13.01.2020, 10:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Kłodawa
powiat kolski
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 178 m2
Księga wieczysta KN1K/00000033/1
Działka nr działki - 1193/4

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Wyszyńskiego 10, 62-650 Kłodawa, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00000033/1. Opis nieruchomości: Nieruchomość to działka gruntu nr 1193/4 (ark. mapy 4) o powierzchni 0,0178ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym adaptowanym na działalność gospodarczą handlowo- usługową. Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 119,70m2, całkowicie podpiwniczony, ze strychem. Od strony frontowej przylega bezpośrednio do chodnika. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i małych domów niskiej intensywności (dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych). Suma oszacowania wynosi 270 000,00zł + 23% VAT- 62 100,00zł, tj. łącznie 332 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00zł + 23% VAT- 41 400,00zł, tj. łącznie 221 400,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 210,00zł. (tj. 27 000,00zł. + 23% VAT- 6 210,00zł). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 332 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 221 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Barbara Majewska-Murakowska
Wyświetleń: 13
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 63 .... Pokaż numer