Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Modlnica

CENA WYWOŁAWCZA - 507 000 zł

Data przetargu - 09.10.2019, 13:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Wielka Wieś
powiat krakowski
woj. małopolskie
Data publikacji - 15.05.2019
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 600 m2
Księga wieczysta KR1P/00226961/9
Działka nr działki - 466/10

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-123, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Wrzosowa 7,Modlnica, 32-089 Wielka Wieś, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00226961/9. Suma oszacowania wynosi 676 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 507 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Marcin Godyń
Wyświetleń: 7
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 123 .... Pokaż numer