Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Wrocław

CENA WYWOŁAWCZA - 113 700 zł

Data przetargu - 25.09.2018, 09:09
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - budynek
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 609 m2
Księga wieczysta WR1K/00004118/8
Działka nr działki - 72

Budynki

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2018 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy Brodzka 174, 54-067 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00004118/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0609 ha (tj. 609m2), zabudowana, znajdująca się w granicach działki ewidencyjnej nr 72, AM-26, obręb Pracze Odrzańskie, jednostka ewidencyjna: miasto Wrocław, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, położonej przy ulicy Brodzkiej nr 174 we Wrocławiu (54-067). Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WR1K/00004118/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z zapisami księgi oraz danymi z rejestru gruntów, prawo własności do nieruchomości przysługuje dłużnikowi Jakubowi Wołejko (udział 1/1). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Brodzkiej, która jest drogą publiczną (gminną) o nawierzchni asfaltowej. Dla nieruchomości nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław, nieruchomość położona jest na terenie „Pracze Odrzańskie SIEL” – zespół zabudowy mieszkaniowej na bazie dawnych wsi. Zabudowę działki stanowi wybudowany na początku XX wieku (najprawdopodobniej w latach 10/20-tych XX wieku), w technologii tradycyjnej, murowanej, dwukondygnacyjny (parter i częściowo użytkowe poddasze), budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej. Budynek znajduje się w części północnej działki, zachodnia ściana położona jest na granicy działki. Budynek o następujących parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 125 m2, powierzchnia użytkowa (mieszkalna): 126,4 m2, kubatura: 433 m3. Budynek jest zamieszkały, choć jego stan techniczno-użytkowy oraz standard wykończenia jest słaby/niski. Budynek został częściowo wyremontowany przed około 10 laty, lecz pomimo to szacuje się, że łączny średnioważony poziom zużycia technicznego mieści się w przedziale 60-65%. Powyższe wynika z wielu wad budynku, w szczególności zawilgocenia, przemarzania i korozji biologicznej większości elementów konstrukcyjnych budynku, jak i stwierdzonych nieprawidłowości rozwiązań w zakresie wykończenia wewnętrznego (częściowo braku) oraz instalacji. Szczególnie istotną okolicznością jest wadliwe rozwiązania w zakresie zasilania instalacji wodnej, które odbywa się z ujęcia (studni) na sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej własność osoby trzeciej, gdzie także znajduje się zawór główny i wodomierz. Nieruchomość posiada jedynie przyłącze do sieci gazowej oraz napowietrznej elektrycznej, ścieki sanitarne odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika, znajdującego się w części centralnej działki. Poza zabudową działka jest stanowi przydomowy teren zielony, porośnięty roślinnością trawiastą (niepielęgnowaną) oraz pojedynczymi krzewami i drzewami, bez urządzonej komunikacji wewnętrznej. W części południowej, i na wschodniej granicy działki znajdują się mury po budynku gospodarczym, który uległ częściowemu zawaleniu. Zagospodarowanie działki jest niekorzystne. Działka jest ogrodzona, w tym ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich, a przebieg ogrodzenia zasadniczo pokrywa się z granicami działki. Suma oszacowania wynosi 151 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 98 12403464 1111 0000 3558 6252. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Agata Krasiczyńska-Knuter
Wyświetleń: 18
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 71 .... Pokaż numer