Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Bachórz

CENA WYWOŁAWCZA - 2 289,75 zł

Data przetargu - 07.01.2020, 11:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Dynów
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 400 m2
Księga wieczysta RZ2Z/00038967/4
Działka nr działki - 2016

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI w trybie uproszczonym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesław Lichaczewski na podstawie art. 1013`6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-01-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Bachórz, 36-065 Dynów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00038967/4. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa - działka nr 2016 o pow. 0,14 ha. Kształt działki regularny o wym. około 30m x 50m. Obszar działki płaski. Dojazd do działki nieuregulowany. Działka nie jest uzbrojona w jakiekolwiek sieci. Suma oszacowania wynosi 3 053,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 289,75 zł. Rękojmia wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości i może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 539/10". Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Komornik udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę (art. 869 kpc). Zgodnie z art. 871 KPC nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (stosowanie przepisów intertemporalnych). Zgodnie z art. 872 kpc nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny nabycia w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, oględzin można dokonać w swoim własnym zakresie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie: Jakub Kurowiecki - tel. 0-17 784-03-63, sygn. akt KM 539/10. Komornik Sądowy Lesław Lichaczewski
Wyświetleń: 33
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl