Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Bogatynia

CENA WYWOŁAWCZA - 68 666,25 zł

Data przetargu - 18.11.2019, 14:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Bogatynia
powiat zgorzelecki
woj. dolnośląskie
Dodano 17 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 729 m2
Księga wieczysta JG1Z/00044496/4
Działka nr działki - 17/5, obręb - 0001

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Głównej , 59-920 Bogatynia, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00044496/4. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w obrębie działki 17/5 o powierzchni 1.729 m2 płaskiej o regularnym kształcie przypominającym trapez, nieogrodzonej. Działka jest niezagospodarowana, znajdują się na niej ruiny budynku nie przedstawiające żadnej wartości użytkowej, o których brak jest informacji na mapie geodezyjnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się hydrant, pozostałe media w pobliżu drogi, przez część działki przebiega linia napowietrzna. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MR1 i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Suma oszacowania wynosi 91 555,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 666,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 155,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Mirosław Wierzbicki
Wyświetleń: 1
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 757 .... Pokaż numer