Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Kleszczyna

CENA WYWOŁAWCZA - 53 925 zł

Data przetargu - 29.11.2019, 11:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Złotów
powiat złotowski
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 9 700 m2
Księga wieczysta PO1Z/00010934/0
Działka nr działki - 42

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Bartosz Włoch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Kleszczyna, 77-400 Złotów, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/00010934/0. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki numer 42, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1Z/00010934/0. Działka o powierzchni 0,97 ha posiada kształt regularny, zliżony do prostokąta oraz płaskie ukształtowanie terenu. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Działka w całości jest użytkowana na cele rolnicze. Parcela ma średni wskaźnik bonitacji 0,50. Działka ma dostęp do drogi publicznej, powiatowej, będącej drogą utwardzoną asfaltem, o przeciętnym natężeniu ruchu kołowego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo – leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Złotów, Uchwałą nr XVII/138/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2008r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych jako RP 1 – tereny użytkowania rolniczego i lasy znajdujące się w strefie osnowy ekologicznej gminy. Suma oszacowania wynosi 71 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 62 1020 3844 0000 1302 0100 6121. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Bartosz Włoch
Wyświetleń: 17
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 673 .... Pokaż numer