Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Knurów

CENA WYWOŁAWCZA - 7 425 zł

Data przetargu - 09.12.2019, 10:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Knurów
powiat gliwicki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 203 m2
Księga wieczysta GL1G/00068594/1, GL1G/00068593/4
Działka nr działki - 218/11
nr działki - 218/5

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 09.12.2019 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach sala nr 219 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej zabudowaanej o numerze księgi wieczystej GL1G/00068593/4, położonej w miejscowości Knurów przy ul. Koziełka 96d oraz ułamkowej części nieruchomości w postaci udziału wynoszącego 3/27 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Knurów o numerze księgi wieczystej GL1G/00068594/1, stanowiących własność dłużnika: *** Egzekucja z ww. nieruchomości została połączona w trybie art. 926 § 1 k.p.c. Nieruchomości podlegają nabyciu łącznie. Opis nieruchomości GL1G/00068593/4: nieruchomość położona w miejscowości Knurów przy ul. Koziełka 96d, składa się z działki nr 218/5 o pow. 853 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,59 m2, powierzchnia netto (bez uwzględnienia skosów poddasza) - 172,74 m2. Budynek mieszkalny wybudowano na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 23 maja 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany. Budynek od kilku lat jest zamieszkały. Mimo tego zakończenie budowy nie zostało zgłoszone Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego. Zgłoszono jedynie rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 22.06.2007 r. Opis nieruchomości KW GL1G/00068594/1: nieruchomość składa się z działki nr 218/11 o pow. 1350m2, działka położona jest bezpośrednio przy ul. Ks. Koziełka i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonych na północ od tej drogi, w tym działki nr 218/5. Droga ta nie posiada nawierzchni monolitycznej; w części utwardzona jest kamieniem, w części porośnięta trawą. Wartość nieruchomości o nr KW GL1G/00068593/4 ustalono na kwotę: 543.100,00 zł Wartość udziału 3/27 części w nieruchomości o nr KW GL1G/00068594/1 : 9.900,00 zł Łączna suma oszacowania nieruchomości GL1G/00068593/4 oraz udziału 3/27 części w nieruchomości GL1G/00068594/1 wynosi: 553,000,00 zł. Cena wywołania licytacji nieruchomości GL1G/00068593/4 oraz udziału 3/27 części w nieruchomości GL1G/00068594/1 wynosi: 414.750,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 55.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto komornika: ING Bank Śląski SA 96 1050 1298 1000 0023 6796 5320 lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Więciej zdjęć na stronie internetowej: www.komornik-gliwice.pl. Komornik Sądowy Dariusz Ratajczak
Wyświetleń: 36
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl