Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Koziniec

CENA WYWOŁAWCZA - 37 333,33 zł

Data przetargu - 28.05.2019, 00:05
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Mucharz
powiat wadowicki
woj. małopolskie
Data publikacji - 12.05.2019
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 319 m2
Księga wieczysta KR1W/00073722/9
Działka nr działki - 9960/4
nr działki - 9960/3
nr działki - 9961/1
nr działki - 9959/2
nr działki - 9959/1
nr działki - 9958/2
nr działki - 9958/1

Opis nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-05-28 o godz.: 0845w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Koziniec, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00073722/9. Na przedmiotową nieruchomość składają się działki nr 9958/1, 9958/2, 9959/1, 9959/2, 9961/1, 9960/3, 9960/4 o łącznej powierzchni 1319 m2. Nieruchomosć położona na terenach UA - zabudowy usługowej i administracyjnej z dopuszczeniem zabudowy handlowej i gastronomicznej. Nieruchomość o wymiarach 74 m x 16m, dłuższym bokiem przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Na działce linia elektryczna napowietrzna, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna, wodociąg w sąsiedztwie. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 37.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 5.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1139/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
Wyświetleń: 11
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl