Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Krasice

CENA WYWOŁAWCZA - 4 470 zł

Data przetargu - 13.12.2019, 10:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Krasiczyn
powiat przemyski
woj. podkarpackie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 000 m2
Księga wieczysta PR1P/00048844/6
Działka nr działki - 177/2

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska Zastępca Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy , Krasice, 37-741 Krasiczyn, dla której WKW Sądu Rejonowego w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00048844/6. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 177/2 o powierzchni 0,100 HA zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,03 HA jako pastwiska trwałe PsIV i w części o powierzchni 0,07 HA jako grunty orne RIVa, położonej w miejscowości Krasice, gmina Krasiczyn, powiat przemyski, województwo podkarpackie, objęta KW nr PR1P/00048844/6. Nieruchomość znajduje się na terenach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasiczyn uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Krasiczyn z dnia 25 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, działka położona jest w terenach T/L - turystyka i rekreacja / lasy i zalesienia. Opisywana nieruchomość położona jest w miejscowości Krasice, gmina Krasiczyn w powiecie przemyskim i składa się z działki ewidencyjnej o nr 177/2 o powierzchni o powierzchni 0,100 HA zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,03 HA jako pastwiska trwałe PsIV i w części o powierzchni 0,07 HA jako grunty orne RIVa. Miejscowość zlokalizowana jest na lewym brzegu Sanu, około 15 km w kierunku zachodnim od Przemyśla i położona jest poza przebiegiem dróg krajowych i wojewódzkich , około 5 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 884. Ze względu na usytuowanie nad brzegiem Sanu, posiada charakter miejscowości letniskowej. Działka położona jest w oddaleniu około 300 m od najbliższych zabudowań. Dojazd możliwy drogą grunotwą. Działka położona jest w odległości około 120 m od brzegu Sanu i około 50 m kompleksu leśnego. W bezspośrednim sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane, użytkowane rolniczo (łąki, pastwiska). Ukształtowanie terenu nieznacznie pofałdowane. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą. Posiada kształt czworokąta o szacunkowych wymiarach 38m x 27m. Suma oszacowania wynosi 5 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 470,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 596,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Urszula Borkowska Zastępca Mariusz Stasiak
Wyświetleń: 27
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 16 .... Pokaż numer