Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Kurów

CENA WYWOŁAWCZA - 51 000 zł

Data przetargu - 21.01.2020, 11:01
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Wiązów
powiat strzeliński
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 16 060 m2
Księga wieczysta WR1T/00032421/8
Działka nr działki - 264/4

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Kurów ,Kurów, 57-120 Wiązów, dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00032421/8. Opis nieruchomości: Działki gruntu rolnego (RIVa) nr 264/4 o powierzchni16060 m2 Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska 41109024310000000616000148. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Jan Heród
Wyświetleń: 53
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 713 .... Pokaż numer