Licytacja komornicza: SPRZEDAM - działkę, Mietkie

CENA WYWOŁAWCZA - 60 000 zł

Data przetargu - 24.10.2018, 08:10
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - działka
gmina Mircze
powiat hrubieszowski
woj. lubelskie
Data publikacji - 07.09.2018
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 22 400 m2
Księga wieczysta ZA1H/00006947/3
Działka nr działki - 187

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** , położonej przy gm. Mircze ,Mietkie, 22-530 Mircze, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00006947/3. Opis nieruchomości: nieruchomość - w skład której wchodzi działka gruntu nr 187 o łącznej powierzchni 2,24 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 40 m2 (pustostan do rozbiórki) położona w msc. Mietkie, gm. Mircze posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/00006947/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW.Działka nr 187 oszacowana jest na kwotę: 80.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 60.000,00-zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 8.000,00 -zł Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Beata Kamińska
Wyświetleń: 11
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 846 .... Pokaż numer