Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Kamienna Góra

CENA WYWOŁAWCZA - 75 688,50 zł

Data przetargu - 28.09.2018, 10:09
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Kamienna Góra
powiat kamiennogórski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta JG1K/00014554/8

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Wojciech Jędrzejczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 37, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy ul. Żeromskiego 2/5, 58-400 Kamienna Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1K/00014554/8. Suma oszacowania wynosi 100 918,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 688,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 091,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze mieszczącym się pod adresem: Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Wojciech Jędrzejczuk
Wyświetleń: 1
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 75 .... Pokaż numer