Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Krynki

CENA WYWOŁAWCZA - 43 538,67 zł

Data przetargu - 29.05.2019, 08:05
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Krynki
powiat sokólski
woj. podlaskie
Data publikacji - 02.04.2019
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta BI1S/00032511/2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Bema 52/6, 16-120 Krynki, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00032511/2. Suma oszacowania wynosi 65 308,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 538,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 530,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 97 20300045 1110 0000 0404 5490. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Monika Agnieszka Góralczuk
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl