Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Szczawno-Zdrój

CENA WYWOŁAWCZA - 267 750 zł

Data przetargu - 20.11.2019, 10:11
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta SW1W/00016176/8

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz. 10:05 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_213, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy Jarzębinowa 11, 58-310 Szczawno-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00016176/8. Opis nieruchomości: 1/2 niewydzielona część nieruchomości gruntowej, działka nr 243 o powierzchni 0,072ha położona w Szczawnie Zdroju przy ul. Jarzębinowej 11 wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym (brak Księgi Wieczystej dla budynku) należącej do dłużnika Mirosław Rogoziński i Iwona Rogozińska Uwaga! Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej nie jest zgodny ze stanem faktycznym. W księdze wieczystej nie ujawniono zabudowy działki domem jednorodzinnym. Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Zastępca Grażyna Nowakowska
Wyświetleń: 2
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 746 .... Pokaż numer