Sprzedam dom - BRZEG DOLNY
CENA OFERTY - 287 250 zł
Cena za m² - 1 811,50 zł

Sprzedam Dom
gmina Brzeg Dolny
powiat wołowski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 718 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 158,6m2
Powierzchnia użytkowa 158,6m2
Liczba pokoi 7
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY PRZY UL. TOPOLOWEJ 3 W BRZEGU DOLNYM Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 26 listopada 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki : nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 33 AM – 5, o powierzchni 718 m2 obręb Brzeg Dolny, miasto, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WR1L/00022799/8, za cenę nie niższą niż 287.250,00 zł brutto (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Brzegu Dolnym” należy składać do dnia 11 stycznia 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3. W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka. Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1341 Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1342 Kontakt: Syndyk Monika Tyrek tel: 695 877 838 syndyk@onet.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 57

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.