Sprzedam dom - WAŁBRZYCH
CENA OFERTY - 295 000 zł
Cena za m² - 1 951,06 zł

Sprzedam Dom
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 178 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 151,2m2
Powierzchnia użytkowa 151,2m2
Liczba pokoi 8
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ UL. WILCZA W WAŁBRZYCHU Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 75/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym NIERUCHOMOŚCI położonej w Wałbrzychu przy ul. Wilczej 72 zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym o pow. 151,2 m2 posadowionego na działce nr 86/2, obręb Lubiechów o pow. łącznej 5.178 m2, która objęta jest Księgą Wieczystą o numerze SW1W/00005163/4 prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Sprzedaż wskazanych wyżej składników mienia dokonana będzie z uwzględnieniem ograniczeń i uwarunkowań oraz zasadach wynikających z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14.11.2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Dz.U.2016 poz. 2052 z późniejszymi zmianami), w szczególności możliwym prawie pierwokupu przez Skarb Państwa, po wyborze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty pisemnej spełniającej wymogi niniejszego regulaminu. Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz nabywcy, który zaoferuje najwyższą łączną cenę za składniki mienia upadłego opisane powyżej za cenę nie niższą 295.000,- zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), po uzyskaniu zgody Sędziego – komisarza. Cena sprzedaży nie zawiera podatku VAT. W przypadku, gdy na dzień sprzedaży będzie istniał obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, co zostanie stwierdzone w ewentualnie wydanej interpretacji podatkowej lub przepisie prawa, cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej stawki podatku VAT albo w przypadku, gdyby organ podatkowy po zawarciu umowy sprzedaży ostatecznie określił, iż z tytułu zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest do zapłaty podatku od towarów i usług Warunki udziału w sprzedaży : ► Oferty nabycia w/w przedmiotu należy składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera w trwale zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt VI GUp 75/17 - nie otwierać", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 14.00 osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii Notarialnej dr. Rafała Firleja Wałbrzychu, ul Słowackiego 13/3, 58-300 Wałbrzych w godzinach pracy kancelarii od poniedziałku do piątku (decyduje data złożenia oferty, nie data nadania). ► Otwarcie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 07.01.2019 r. o godz. 14.15 w obecności Notariusza pod wskazanym wyżej adresem. ► Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić wadium na rachunek bankowy masy upadłości Artura Duca o numerze 03 1500 1764 1017 6004 5787 0000 w wysokości 10% ceny określonej w pkt 2, tj. 29.500,00 zł - w terminie do 07.01.2019 r. ► Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: kancelaria.syndyka70@gmail.com, na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka (ul. Sienkiewicza 7/1, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 24 10. ► Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty. ► Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Kontakt: Syndyk Włodzimierz Bernacki tel: 74 831 24 10 kancelaria.syndyka70@gmail.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 41

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.