Sprzedam działkę - BĘDKOWICE
CENA OFERTY - 72 000 zł
Cena za m² - 40,36 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sobótka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 784 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Sobótka, 04.12.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. 1. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 172/6 AM 1, obręb Będkowice, o pow. 1784 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00112704. Przeznaczenie w mpzp: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w ewidencji gruntów jako PsIII. Działka gruntu położona przy ul. Wrzosowej, na terenie płaskim, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest nieogrodzona i niezagospodarowana, ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Odprowadzenie ścieków odbywa się do indywidualnych zbiorników nieczystości. Przez działkę od wschodu do zachodu przebiega rów. Cena wywoławcza 72 000,- PLN wadium: 7 500.- PLN 2. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 172/7 AM 1, obręb Będkowice o pow. 1361 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00112704. Przeznaczenie w mpzp: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w ewidencji gruntów jako PsIII. Działka gruntu położona jest przy ul. Wrzosowej, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, na terenie płaskim z nierównościami spowodowanymi pozostałościami po ruinach, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Nieruchomość ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Odprowadzenie ścieków odbywa się do indywidualnych zbiorników nieczystości. Cena wywoławcza 58 500,- PLN wadium: 6 000,- PLN 3. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 172/8 AM 1, obręb Będkowice, o pow. 1398 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00112704/3. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w ewidencji gruntów jako RIIIb, PsIII. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, na terenie płaskim, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest nieogrodzona i ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Odprowadzenie ścieków odbywa się do indywidualnych zbiorników nieczystości. Cena wywoławcza 63 000,- PLN wadium: 6 500.- PLN 4. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 172/9 AM 1, obręb Będkowice o pow. 2162 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00112704/3. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w ewidencji gruntów jako PsIII. Działka gruntu położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, ze spadkiem w kierunku wschodnim, o słabym dostępie do uzbrojenia technicznego. Jest nieogrodzona i na jej terenie rosną samosiejki drzew i krzewów; nieruchomość ma dostęp z drogi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Na działce znajdują się ruiny budynku. Odprowadzenie ścieków odbywa się do indywidualnych zbiorników nieczystości. Przez działkę od wschodu do zachodu przebiega napowietrzna linia energetyczna Cena wywoławcza 81 000,- PLN wadium: 8 500,- PLN Nieruchomości licytowane będą w kolejności podanej w ogłoszeniu Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Do drugiego przetargu cena wywoławcza każdej nieruchomości została obniżona o 10%. Do każdej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018r. o godz. 10:45 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki. W przypadku wzięcia udziału w licytacji kilku nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem numeru działki, arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 08 stycznia 2018r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu w dniu zapłaty pełnej należności, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności I przetarg nieograniczony na spredaz działek nr 172/6,7,8,9 w Bedkowicach odbył się 19.09.2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sobótka tel: 71 3351234 sobotka-urzad@sobotka.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 28

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.