Sprzedam działkę - BOGUSZÓW-GORCE
CENA OFERTY - 3 722 000 zł
Cena za m² - 12,55 zł

Sprzedam Działkę
gmina Boguszów-Gorce
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 296 667 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru Przetarg odbędzie się 26 luty 2020 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1 o godz. 10:00 Przedmiotem zbycia jest kompleks 18 nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru, nie dopuszcza się samodzielnej sprzedaży poszczególnych działek. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z uwzględnieniem podatku VAT z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 06.12.2019r. Nieruchomości wymienione są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Nabywca wyłoniony w przetargu uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 52 1020 5095 0000 5302 0011 2367. Zgodnie z art 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji wliczone są w cenę wywoławczą. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie nie później niż do 21 lutego 2020r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 24 lutego 2020 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Gminy Boguszów-Gorce po dniu 24 lutego 2020 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu należy wpisać przedmiot przetargu: sprzedaż kompleksu 18 nieruchomości eksploatowanych jako złoże porfiru, dla którego wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje w załączniku do ogłoszenia. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). Okazanie dowodu tożsamości w dniu przetargu. - Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej. - Przedłożyć - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. - Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Boguszów- Gorce wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania wpływu na rachunek bankowy Gminy Boguszów- Gorce. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorce Nr 236/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Boguszów –Gorce ustanawia się służebność gruntową, polegającej na prawie przychodu, przejazdu i postoju przez działki gruntu 107, 99/2, 99/1 w obrębie 5 Stary Lesieniec, stanowiącą własność Gminy Boguszów-Gorce, poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej prawa dotyczącego dojścia i dojechania do działki 105 z drogi publicznej (ulicy Kosynierów). Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów – Gorce stanowi jednorazowa opłatę w wysokości 650,00zł (brutto) za służebność na działkach będących przedmiotem przetargu. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2018r. poz. 2129 z późń. zm. ) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu. Zastrzeżenie ustawowego prawa pierwokupu dla Lasów Państwowych zakłada zawarcie dwóch umów sprzedaży, mianowicie umowy warunkowej zawieranej przez zobowiązanego z osobą trzecią oraz umowy zobowiązującej przeniesienia prawa własności. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.). Informacje na temat usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich tut. Urzędu Miasta. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74. lub b.zonenberg@boguszow-gorce.pl Boguszów – Gorce, dnia 20.12.2019r. Sporządził: Bernard Zonenberg Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc / - / Sebastian Drapała Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 b.zonenberg@boguszow-gorce.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 16

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.