Sprzedam działkę - BOGUSZÓW-GORCE
CENA OFERTY - 4 390 zł
Cena za m² - 175,60 zł

Sprzedam Działkę
gmina Boguszów-Gorce
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 25 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Miasta Boguszowa- Gorc O g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Przetarg odbędzie się 06 marca 2019 r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów – Gorce Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Forma zbycia – własność. Koszty za dokumentacje wliczone są w cenę wywoławczą. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów- Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 01 marca 2019r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 04 marca 2019 r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 04 marca 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490). Okazanie dowodu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 04 marca 2019 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 04 marca 2019 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). III. Wpłacone wadium podlega: – zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, – zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IV Informacje dodatkowe: Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomiejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Gminy Boguszów- Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne, związane z ustanowieniem służebności oraz przygotowania dokumentacji. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311. Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia, odwołania przetargu. Zastępca Burmistrza Miasta Goguszowa – Gorc / - / Sebastian Drapała Boguszów – Gorce, dnia 04.01.2019r. Sporządził: Ryszard Skrobacki Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 sekretariat@boguszow-gorce.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 50

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.