Sprzedam działkę - DOBRZYKOWICE
CENA OFERTY - 752 368 zł
Cena za m² - 63,40 zł

Sprzedam Działkę
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 11 867 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Czernica 20 grudnia 2018r. MTP.6840.9.2018.IC Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 276/5 o powierzchni 1,1867 ha Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (ograniczenia) wpisano służebność na rzecz Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej w związku z przebiegającą w pobliżu nieruchomości linią wysokiego napięcia, służebność na rzecz ENERGIA PRO SA. Wrocław w związku z przebiegającą w pobliżu nieruchomości linią średniego napięcia oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. Opisane wyżej służebności nie dotyczą bezpośrednio działki nr 276/5 w Dobrzykowicach. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 752.368 PLN (netto) - wadium: 50 000 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 5000 PLN Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice. Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy, przy drodze powiatowej nr 1535D – ul. Wrocławskiej. Teren działki oznaczony w ewidencji gruntów jako użytki ŁIV – ŁIII. Kształt działki regularny, korzystny. Sieci infrastruktury technicznej elektroenergetyczna i gazowa przebiegają w drodze publicznej, ul. Wrocławskiej. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe po rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w działce nr 276/6, obręb Dobrzykowice. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości, dostęp do drogi publicznej (ul. Wrocławskiej) nieruchomość ma zapewniony przez drogę wewnętrzną tj. dz. 276/6, obręb Dobrzykowice. Działka położona jest w otoczeniu terenów niezagospodarowanych. Od strony zachodniej sąsiaduje z działką przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren usług motoryzacyjnych z możliwą lokalizacją stacji paliw, natomiast od wschodu z terenami rolniczymi. W dalszej odległości – najbliższe zabudowania stanowi osiedle domków jednorodzinnych (ul. Zielona), budynki usługowe – hurtownie budowlane, skład opału, produkcja i serwis pojazdów (ul. Żurawia). Działka posiada dogodną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (odległość ok. 500 m.) oraz bliskość planowanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej UG Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 poz.986 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „działka 276/5 w Dobrzykowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 lutego 2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278 ze zm.). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 269 i.czupta@czernica.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 51

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.