Sprzedam działkę - GŁUSZYCA
CENA OFERTY - 57 500 zł
Cena za m² - 20,95 zł

Sprzedam Działkę
gmina Głuszyca
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 744 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha Numer księgi wieczystej – SW1W/00088652/4 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,2744 ha, Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-MN1.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości - 57 500,00 zł Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9,00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 05 grudnia 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 269/10 obręb Głuszyca 1”. 1. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym 04.09.2018 r., 25.10.2018 r. 2. Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, - datę sporządzenia zgłoszenia, - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie niższą niż cena wywoławcza), - kopię dowodu wpłaty zaliczki. 3. Warunki wzięcia udziału w rokowaniach: - wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 05 grudnia 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5750,00 zł. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż oraz określenie podmiotu, który przystąpi do rokowań i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości. - wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. - przed otwarciem rokowań jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania rokowań oraz dowód opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa. 4. Do ceny osiągniętej w rokowaniach dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%. 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 8. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego. 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 09.11.2018 r. do 11.12.2018 r. Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy tel: 74 886 67 64 bok@gluszyca.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.