Sprzedam działkę - GOLUB-DOBRZYŃ
CENA OFERTY - 18 137 zł
Cena za m² - 79,55 zł

Sprzedam Działkę
gmina Golub-Dobrzyń
powiat golubsko-dobrzyński
woj. kujawsko-pomorskie
Data publikacji - 04.11.2018
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 228 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wraz z udziałami w działce ozn. nr geod. 11/8, obręb VII - stanowiącej drogę wewnętrzną oraz ustanowieniem w działce ozn. nr geod. 11/7, obręb VII - służebności przechodu i przejazdu 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25 w sali nr 1-parter, rozpoczęcie przetargu godz. 10:00 dnia 28 listopada 2018r. począwszy od działki 11/1, następnie kolejno działki nr 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6. Każda z działek będzie licytowana wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części do działki nr 11/8 o pow. 388 m2 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 2. Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej: : tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub właściwych pełnomocnictw do udziału w przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem lub gotówką na konto Banku Spółdzielczego Piotrków Kuj. o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001 najpóźniej do dnia 22.11.2018r. Przy wpłacie wadium należy określić nr działki, na którą wpłata jest dokonana. W przypadku, gdy uczestnik przetargu chce nabyć więcej niż jedną działkę, zobowiązany jest do wpłaty kolejnego wadium z podaniem numeru działki. Ilość wpłat wadium musi odpowiadać ilości licytowanych działek przez uczestnika przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5. Do ceny sprzedaży działki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 6. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.z 2017 r., poz. 2278) 7. Działki będące przedmiotem sprzedaży, znajdują się w strefie K – ochrona układu urbanistycznego. 8. W umowie sprzedaży, dla każdej z działek zostanie – w celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu, przez działkę ozn. nr geod. 11/7, obręb VII, stanowiącej własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Odpłatność jednorazowa, na jedną działkę wynosi 823 zł netto + 23 % VAT, płatna najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. 9. Na poszczególnych działkach występują zadrzewienia i zakrzewienia. W przypadku kolizji inwestycyjnej z zielenią, nabywca zobowiązany jest w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów, postąpić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1614). Na dzień ogłoszenia przetargu na działkach przeznaczonych do sprzedaży znajdują się pozostałości po byłym przedszkolu tj. elementy placu zabaw, które tutejszy Urząd zobowiązuje się usunąć do dnia rozstrzygnięcia przetargu. Mur stanowiący ogrodzenie od strony ul. Mazowieckiej, usytuowany na działce 11/7, zostanie usunięty do końca 2018 r. na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. 10. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 30.11.2018 r. 11. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia własności, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z wyrysem mapy.. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. 13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 14. Termin poprzednich przetargów: brak. 15. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ma prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku ważnych przyczyn. Z regulaminem i informacjami dotyczącymi nieruchomości można uzyskać w pok. nr 9, I piętro Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia , ul. Plac 1000-lecia 25, tel.056 683 54 wew. 13, w godzinach urzędowania. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Dnia 22.10.2018 r. Zdjęto dnia……………….. Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka Kontakt: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń tel: 056 683 54 10 wew. 13 um@golub-dobrzyn.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 3

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.