Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 670 000 zł
Cena za m² - 218,38 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 068 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 18 lutego 2019r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu Nieruchomość stanowi tereny mieszkaniowe (funkcja podstawowa), zabudowa wielorodzinna (funkcja szczegółowa) - symbol E3MW Lp.: 1 Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Kasprowicza Księga Wieczysta: TO1U/00056604/2 Powierzchnia: 0.1581 ha 0.1487 ha 0.3068 ha Numer działki: dz. nr 4/3 dz. nr 4/4 Obręb: 117 Cena wywoławcza: 670.000,00 złotych w tym 23% podatek VAT w wysokości 49.064,81 złote Podatek VAT ustalony został w odniesieniu do części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 4/4 w obr. 117 o pow. 0.1487 ha. W związku z powyższym, podatek VAT zostanie proporcjonalnie rozliczony w wylicytowanej cenie sprzedaży nieruchomości Wysokość wadium: 100.000,00 złotych Część nieruchomości oznaczona jako działka nr 4/4, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w którym znajdują się trzy niewyodrębnione lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 119,36 m2. Budynek murowany z cegły w technologii tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym płytami azbestowo-cementowymi, wybudowany w I poł. XX wieku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Podzielony jest na trzy lokale mieszkalne – dwa z nich położone na parterze i jedno na poddaszu, do którego prowadzi drewniana klatka schodowa. Lokale o niskim standardzie z ogrzewaniem piecowym oraz kominkowym; jeden z lokali pozbawiony jest źródła ciepła. W całym budynku są okna PCV, posadzka cementowa, tynki cementowo – wapienne, drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane lub płycinowe. Podłogi zróżnicowane: terakota, wykładzina PCV, drewno, panele podłogowe, płyty pilśniowe. Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ: obszaru zawartego między ul. Gen. J. Hallera - Warszawską, Kasprowicza, Konarskiego i Solidarności określonego jako WODOCIAGI – „E”, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/106/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002r., Nr 20, poz. 423). Przystępując do przetargu należy zapoznać się z zapisami powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Nieruchomość wpisana jest do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków jako: ZESPÓŁ BUDYNKÓW I TEREN WODOCIĄGÓW – w tym m.in. WARSZTATY MECHANICZNE, STACJA UZDATNIANIA WODY, pochodzące z 1899r. Budynek zlokalizowany na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/4 stanowi historyczny budynek mieszkalny wchodzący w skład tego zespołu i nie ma możliwości jego rozbiórki. Wszelkie prace budowlane na terenie całej nieruchomości należy uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków. 3. Nieruchomość położona jest w strefie wewnętrznej ochrony pośredniej ujęć wody (SWOPUJ), dla której obowiązują zakazy ustanowione rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych (nr 1/2008 z dnia 27 marca 2008r. oraz nr 2/2010 z dnia 1 marca 2010). W procesach inwestycyjnych należy uwzględniać zakazy i nakazy wynikające z jej ustanowienia. W przypadku konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej, przyszły inwestor dokona tego na własny koszt na warunkach technicznych przebudowy, wydanych przez OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. W związku z istnieniem sieci ciepłowniczej, nieruchomość została obciążona prawem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu. Prawo to jest wpisane w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości jako obciążenie. 4. W gruncie nieruchomości przebiega czynna infrastruktura techniczna, wykorzystywana przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Sp. z o.o. w Grudziądzu w procesie ujmowania i uzdatniania wody w postaci: przewodu wodociągowego wody surowej Dn300 mm, przewodu wodociągowego Dn32 mm biegnącego do budynku mieszkalnego, znajdującego się na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/4 i przyłącza energetycznego do tego budynku, zasilanego z rozdzielni MWiO Sp. z o.o. oraz 12 sztuk kabli energetycznych (wysokiego napięcia), zasilających studnie głębinowe na ujęciu wody w Lesie Rudnickim. 5. Na obszarze przebiegu infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 4, niedozwolone jest lokalizowanie jakichkolwiek obiektów. Należy zachować strefy ochronne od istniejących sieci wolne od zabudowy. Szerokość stref ochronnych będzie uzależniona od rodzaju zabudowy, jej wielkości i głębokości posadowienia w gruncie. Można przyjąć, że dla zabudowy naziemnej w stosunku do przewodów wody surowej oraz kabli energetycznych należy zachować strefę ochronną, nie mniejszą niż po 2 m z każdej strony przebiegu przewodu. W przypadku zabudowy z kondygnacją podziemną, strefy ochronne ulegną zwiększeniu. Planowane zagospodarowanie nieruchomości należy każdorazowo uzgodnić z MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. Ewentualna przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej może nastąpić na koszt inwestora na warunkach określonych przez MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. 6. W związku z istnieniem infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 4, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość służbom MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu w celu dokonania konserwacji, przebudowy, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii. 7. W pobliżu nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej ani sieci wodociągowej rozdzielczej. W ulicy Kasprowicza przebiega jedynie sieć wodociągowa magistralna DN500 mm. Najbliżej zlokalizowana sieć kanalizacji sanitarnej Dn300 mm, przebiega w ulicy Hallera. Przed przetargiem można wystąpić do MWiO Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan., podając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków. 8. W gruncie nieruchomości przebiega preizolowana magistralna sieć ciepłownicza Dn 400, będąca własnością OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu. Budowa obiektów trwale związana z gruntem w okolicach występowania sieci jest niemożliwa. 9. OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przyszłej zabudowy na terenie nieruchomości. Ostateczna decyzja w sprawie przyłączenia wymaga wykonania analizy techniczno – ekonomicznej przez służby Spółki. 10. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej i planem zagospodarowania nieruchomości. 11. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej, przebiegającej w ulicy Kasprowicza. 12. Na rysunku w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości została określona linia zabudowy. 13. Przy ewentualnej wycince drzew i krzewów z terenu nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614). Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy/adaptacji – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości, zakończenie budowy/adaptacji – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży - powyższe prawo zostanie wpisane do księgi wieczystej jako obciążenie. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 18 lutego 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 21.11.2018r. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 11 lutego 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 22

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.