Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 55 000 zł
Cena za m² - 53,92 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 020 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 8 stycznia 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu: Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/44/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.03.2012r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 866.). Powyższe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały symbolem 6 MN-U i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą (przeznaczenie podstawowe) oraz usługi o zasięgu lokalnym, o ile nie będą źródłem uciążliwości (przeznaczenie uzupełniające). 2. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r, poz. 1614 z pźn. zm). 3. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestor winien wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. 4. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej i planem zagospodarowania nieruchomości. 6. Na nieruchomość stanowiącej działkę nr 90/14 zostało wybudowane przyłącze energetyczne. 7. Urządzenie zjazdów indywidualnych na nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez zarządzającego drogą. 8. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach stanowiących działki nr 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 90/18 i 90/19 została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy. 9. Nieruchomości stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy VI (RVI), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. 10. Na podstawie Decyzji nr 46/LN/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 09.05.2017r. zmienionej Decyzją nr 78/LP/2017 z dnia 17.07.2017r. zostały wyłączone z produkcji leśnej grunty części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19 w obr. 160, stanowiące użytek sklasyfikowany jako las (Ls V). Z nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/15 został wyłączony z produkcji leśnej grunt o pow. 413m2, z nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/16 został wyłączony z produkcji leśnej grunt o pow. 533m2, z nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/17 został wyłączony z produkcji leśnej grunt o pow. 1.235m2, z nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/18 został wyłączony z produkcji leśnej grunt o pow. 885m2, z nieruchomości stanowiącej działkę nr 90/19 został wyłączony z produkcji leśnej grunt o pow. 565m2. W związku z tym gmina – miasto Grudziądz jest obowiązana wnosić opłaty roczne do dnia 30 czerwca przez okres 10 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 2018 roku. W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości. Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 8 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.