Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 1 500 000 zł
Cena za m² - 69,75 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Data publikacji - 04.10.2018
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 21 505 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 grudnia 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu: Uwagi: Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową (Uchwała Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 09.09.2016r. poz. 3083). Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nieruchomość przeznaczona jest pod: 1) lokalizację obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności: a) produkcyjnej, b) usługowej, w tym stacji paliw, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wprowadza zakaz lokalizacji w granicach opracowania planu usług oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej stacjonarnej, opieki społecznej i socjalnej, w tym m.in. szkół, przedszkoli z dopuszczeniem szkolnictwa wyższego i weterynarii; c) handlowej o powierzchni sprzedaży do 2000 m2; d) magazynowej; e) składowej - wraz z infrastrukturą towarzyszącą; dopuszczenie lokalizacji parkingów „park&ride” (symbol 20P/U). Na załączniku graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy. W gruncie części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 8/63 zlokalizowana jest czynna preizolowana sieć ciepłownicza Ø 60,3/125 mm zasilająca budynki Ośrodka Opieki nad Zwierzętami. W okolicach występowania sieci ciepłowniczej nie jest możliwa lokalizacja obiektów trwale związanych z gruntem. Istnieje możliwość przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej na koszt inwestora i na warunkach wydanych przez OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. W Grudziądzu. Spółka posiada techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczna decyzja w sprawie zasilania w ciepło zostanie podjęta po wykonaniu analizy techniczno – ekonomicznej. W gruncie części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 8/163 zostały zaprojektowane: przyłącze wody ze studnią wodomierzową oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej na potrzeby Ośrodka Opieki nad Zwierzętami. W ulicy Składowej przebiega sieć wodociągowa Dn110mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej Dn400mm. W celu określenia możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. należy wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu o wydanie warunków technicznych określając przewidywane zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r, poz. 1614 z późn. zm.). Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży - powyższe prawo zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 29 listopada 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwszy i drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został odpowiednio w dniu 29.05.2018r. i w dniu 10.09.2018r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz.2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 3

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.