Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 3 850 000 zł
Cena za m² - 209,18 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 18 405 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 28 lutego 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu: Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodniąi Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016r.). Przystępując do przetargu należy zapoznać się z zapisami powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dla nieruchomości ustala się: - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W związku z tym, źródłem zaopatrzenia budynków w ciepło mogą być: sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna lub sieć gazowa. 3. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach zostały określone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 4. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, teren nieruchomości stanowi obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. 5. Nad częścią nieruchomości stanowiącej działki nr 376/43, obr. 132 i nr 10/14, obr. 134, przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV a na działce nr 376/43 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Z uwagi na przebieg tej linii elektroenergetycznej, lokalizację obiektów budowlanych na nieruchomościach należy uzgodnić z ENERGA – OPERATOR Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Grudziądz. Ewentualna przebudowa istniejącej sieci może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez gestora sieci. 6. Przyłączenie nieruchomości do sieci energetycznej będzie możliwe w okresie 14 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o przyłączenie po złożeniu planu zagospodarowania terenu nieruchomości oraz dostarczeniu pozwolenia na budowę przez przyszłych właścicieli nieruchomości. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. 7. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. w Grudziądzu jest w trakcie realizacji inwestycji budowy sieci wod. – kan. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2019. Po wybudowaniu i oddaniu sieci do użytkowania będzie możliwe przyłączenie do nich nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków z nieruchomości a po nabyciu nieruchomości o wydanie warunków technicznych na podłączenie do tych sieci wod. – kan. 8. W gruncie nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/43, obr. 132 przebiega czynny kolektor sanitarny DN 600mm, będący własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. W związku z istnieniem kolektora sanitarnego należy udostępnić nieruchomość służbom MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu w celu dokonania konserwacji, przebudowy, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii. Zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów i nasadzeń trwałych w pasie o szerokości po minimum 4 metry z każdej strony wzdłuż przebiegu kolektora sanitarnego. Planowane zagospodarowanie terenu nieruchomości, inwestor winien każdorazowo uzgodnić z MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. W przypadku konieczności przebudowy kolektora sanitarnego, inwestor dokona tego własnym kosztem na podstawie warunków technicznych uzyskanych od MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. 9. W gruncie nieruchomości stanowiącej działki nr 376/44, obr. 132 i nr 10/13, obr. 134 przebiega kolektor deszczowy o średnicy zewnętrznej 1500 mm. Należy zapewnić stały dostęp do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. W przypadku ogrodzenia terenu nieruchomości, klucze do wszystkich bram wjazdowych należy przekazać do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Zakazuje się zabudowy terenu bezpośrednio nad istniejącym kolektorem oraz zabudowy i dokonywania nasadzeń wieloletnich drzew i krzewów w odległości 10 metrów od kolektora. 10. OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję odnośnie współfinansowania budowy węzłów cieplnych i przyłączy, Spółka podejmie po przeprowadzeniu analizy techniczno – ekonomicznej. 11. Gazyfikacja nieruchomości będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych przedsięwzięcia. Termin realizacji inwestycji to okres około 2 lat od chwili podpisania umowy przyłączeniowej przez inwestora. 12. Przy sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/44 i nr 10/13 (poz. 2) zostanie ustanowiona służebność gruntowa na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 w obr. 132 o pow. 0.5462 ha i nr 10/16 w obr. 134, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00058645/5. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 zł plus należny podatek VAT, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi na czas oznaczony tj. do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 i nr 10/16 do kategorii dróg publicznych. 13. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614). 14. Nieruchomości stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVa, IVb, V (RIVa, RIVb, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1161). W wyniku przeprowadzonych czynności gleboznawczo – klasyfikacyjnych przez gleboznawcę ustalono, że gleby nieruchomości ze względu na pochodzenie są glebami mineralnymi. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości. Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 21 lutego 2019r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.