Sprzedam działkę - GRZMIĄCA
CENA OFERTY - 60 000 zł
Cena za m² - 52,54 zł

Sprzedam Działkę
gmina Głuszyca
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 142 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej we wsi Grzmiąca gm. Głuszyca działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha Numer księgi wieczystej – SW1W/00088460/1 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bp – 0,2744 ha, Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – według koncepcji zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem: MN - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości - 60 000,00 zł Wadium – 6 000,00 zł Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14 grudnia 2018 roku. 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%. 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego. 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.11.2018 r. do 18.12.2018 r. Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy tel: 74 886 67 64 bok@gluszyca.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.