Sprzedam działkę - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 40 000 zł
Cena za m² - 18,23 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 194 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój 06-12-2018 r. GPM.6840.56.2016 B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2194 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00067597/7. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 468/11 oznaczona jest symbolem 4M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 2) w ewidencji gruntów działka nr 468/11 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 40 000 ZŁ Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia rokowań sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 3. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ: Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2. 4. TERMIN, MIEJSCE WPŁATY ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZKI POBIERANEJ TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA KOSZTÓW: Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 5 000 zł, nie później niż 2 stycznia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „zaliczka działka nr 468/11”. 5. MOŻLIWOŚĆ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W ROKOWANIACH: Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej 2, najpóźniej w dniu 4 stycznia 2019 r. do godz. 14.00. Do koperty z napisem: „rokowania – działka 468/11” należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 6. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój . 7. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporz. J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 25

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.