Sprzedam działkę - JELCZ-LASKOWICE
CENA OFERTY - 544 000 zł
Cena za m² - 43,69 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jelcz-Laskowice
powiat oławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 12 452 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jelcz-Laskowice 2018.12.10 BURMISTRZ JELCZA – LASKOWIC ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (Tabela w zdjeciu) Przetarg odbędzie się 19 lutego 2019 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 – pok. nr 11a. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie do 12.02.2019 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Oławie O/Jelcz-L-ce nr 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002. - W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki. - Za dokonanie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania na koncie gminy. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. - Osobom, które nie wygrały przetargu, wpłacone wadium podlega zwrotowi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej: - dokument stwierdzający tożsamość, - osoby prawne zobowiązane są do okazania aktualnego wypisu z rejestru sądowego sporządzonego nie później niż 3 dni przed datą przetargu oraz dokumentu upoważniającego do działania w jej imieniu. - pisemne oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena sprzedaży nie uwzględnia kosztów okazania granic nabywanej nieruchomości, które może być wykonane przez uprawnione osoby za odrębnym wynagrodzeniem. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi. Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczone w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Termin dokonania wpłaty ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem. Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2017.2278 t.j.). Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice do dnia 05.12.2089 r. - Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 3% ceny nieruchomości, określonej zgodnie z art. 67 ustawy o gosp. nieruchomościami. - Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości gruntowej należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. - Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Działka objęta nieodpłatną i bezterminową służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego użytkownika działki 13/282 AM-1 obręb ewidencyjny Jelcz. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Informacje w sprawie przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 – pok. nr 14, tel. 71 381-71-56. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Z up. Burmistrza Romuald Piórko Zastępca Burmistrza Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice tel: 071 381-71-56 um.info@jelcz-laskowice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 53

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.