Sprzedam działkę - Kochanowice,
CENA OFERTY - 99 000 zł
Cena za m² - 49,50 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kochanowice
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż w cenie 99 tys. zł, działka rolno-budowlana o pow. 2000m2, prostokątna w wymiarze 19,5m x 102,5m składająca się z dwóch części, jednej budowlanej, drugiej rolnej o pow. 1000m2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działki oznaczone symbolem 11 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 04R - teren rolniczy łąki, pastwiska, grunty orne, sady. MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U ustala się następujące wymogi: 1) Obowiązują ustalenia zawarte w/w ustępie 1 pkt.1 15 i pkt.18 21. 2) Dopuszcza się lokalizację usług na wyodrębnionych działkach budowlanych, o powierzchni nie mniejszej niż 300 m, z wyłączeniem obiektów uciążliwych w rozumieniu 3 pkt. 26. 3) Powierzchnia zabudowy obiektu usługowego do maks. 300 m2, wysokość do maks. 9,0 m. 4) Dla obiektów przekraczających 200 m2 powierzchni zabudowy dopuszcza się dachy płaskie. 5) Udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działek obiektów usługowych nie mniejszy niż 25%. 6) Wymaga się zapewnienia w granicach działki odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. 7) Jeżeli zapis szczegółowy nie stanowi inaczej granicach zabudowy mieszkaniowej może być zrealizowana zabudowa rolnicza jak w ust. 1 pkt.17 z ograniczeniem ewentualnej obsady zwierząt hodowlanych do 10 DJP, z zakazem hodowli bezściółkowej, fermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej, oraz wymogiem wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Parametry, wskaźniki i wymogi w kształtowaniu zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu 1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące wymogi: 1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa; dopuszcza się nieuciążliwą zabudowę usługową. 2) Dla nowoprojektowanej zabudowy minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi: a) Dla budynków mieszkalnych wolnostojących 800m2. b) Dla budynków mieszkalnych bliźniaczych 500 m2. c) Dla zabudowy szeregowej 300m. 3) Zagospodarowanie powierzchni działki. a) Powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%. b) intensywność zabudowy w granicach od 0,1 do 0,6. c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 35%. 4) Maksymalna całkowita wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m, lub 11,5 m w wypadku modernizacji budynku istniejącego polegającej na zmianie dachu płaskiego na dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30 ; maksymalna wysokość do okapu - 7,5 m, 5) Maksymalna całkowita wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać równocześnie jednej kondygnacji i 10,0 m. a pozostałych obiektów wysokości budynku mieszkalnego, 6) Należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20o- 45o, z dopuszczeniem facjat i lukarn. W zabudowie zwartej oraz w sąsiedztwie obiektów zabytkowych pokrycie materiałami w kolorach naturalnych. 7) W przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów. Zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie do elewacji frontowej istniejącego obiektu. 8) Usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej. 9) Ustala się możliwość usytuowania zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, niezależnie od jej szerokości, za budynkiem mieszkalnym, 10) Na działkach o szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się lokalizację budynku na całej szerokości działki budowlanej (w obu granicach), 11) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów od strony dróg istniejących zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chyba że na rysunku planu określono inaczej; odległości od projektowanych dróg i dojazdów minimum 5,0 m od linii rozgraniczającej. 12) Rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 13) Wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych/garażowych na terenie działki budowlanej. 14) W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji dodatkowych miejsc postojowych w niezbędnej ilości, nie mniej jednak niż 2 stanowiska w obrębie działki, niezależnie od miejsc określonych w pkt. 13. 15) Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami 11 pkt. 3-7. 18) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własności; nadmiar wód do rowów odwadniających lub kanalizacji deszczowej. 19) Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do szczelnych, wybieralnych osadników lub do oczyszczalni przydomowych wg zasad określonych w 12. 20) W wypadku realizacji zabudowy na terenach zdrenowanych obowiązuje zabezpieczenie terenu na czas budowy oraz odtworzenia drenażu po zakończeniu budowy,. 21) W miejscach wskazanych na rysunku planu należy wydzielić działki dla stacji trafo 15/0,4 kV o wymiarach nie mniejszych niż 5x5 m z dostępem do drogi publicznej. 6. Wyznacza się teren określony na rysunku planu symbolem 04R - teren rolniczy (łąki, pastwiska, grunty orne, sady). 1) Nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów. 2) Dopuszcza się realizację i odtwarzanie stawów. 3) Nakaz utrzymania rowów melioracyjnych w dobrym stanie technicznym. 4) Wskazane zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. 5) Wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej w obrębie ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne. 6) Zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej. 7) Dopuszcza się realizację lokalnych przebiegów infrastruktury technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8) Na obszarach przylegających do dróg publicznych dopuszcza się wydzielanie terenów na cele związane z modernizacją dróg. 9) Na terenie poza obszarem parku krajobrazowego oraz stref konserwatorskich dopuszcza się lokalizację masztów telefonii komórkowej i innych obiektów wysokościowych, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej i granicy z sąsiednimi gminami oraz spełnienia wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi. 10) Dopuszcza się przekroczenie linii rozgraniczającej między terenami 04R a terenami zabudowy mieszkaniowej i rolniczej (MN, MN/RM, MN/U, RM, R,RM), częścią nowego lub rozbudowywanego budynku stanowiącego uzupełnienie zabudowy, o ile nie wykluczają tego przepisy odrębne, a ze względu na istniejące zainwestowanie nie ma możliwości innej lokalizacji tego budynku na działce. 11) Dopuszcza się realizację nowych zagród, wyłącznie w obrębie gospodarstw o łącznej powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 2,0 ha, na działce budowlanej nie mniejszej niż 2000 m, poza strefą ochrony pośredniej ujęć wody, strefą oddziaływania hałasu (izofona 50 dB) wzdłuż dróg nr 11 i 46 oraz nie bliżej niż 50 m od granicy terenów rezerwowanych dla północnego obejścia Kochanowic jeżeli nie ma możliwości ich zlokalizowania w wyznaczonych terenach zabudowy lub jeżeli lokalizacja taka byłaby niekorzystna w stosunku do rozmieszczenia areału gospodarstwa. 12) Dopuszcza się realizację szklarni na terenach bezpośrednio przylegających do istniejącej zabudowy, z ograniczeniem wysokości do wysokości dopuszczonej dla przylegającej zabudowy i powierzchni do 150 m. 13) Dla realizacji określonych w pkt. 11 określa się następujące warunki: a) Maksymalna wysokość zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów mieszkalnych dwie kondygnacje nie więcej jednak niż 8,0 m całkowitej wysokości i 4,0 m do okapu. b) Dachy wielospadowe o nachyleniu 35o-45. c) Maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych o powierzchni poniżej 60 m2 wynosi 6,0 m a kąt nachylenia połaci dachowych 30o-45. d) Maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych o powierzchni powyżej 60 m2 wynosi 8,0 m a kąt nachylenia połaci dachowych 15o-45. e) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50%.powierzchni działki budowlanej f) Realizacja obiektów inwentarskich dopuszczalna zgodnie z ustaleniami 9, ust 4 pkt 5. 14) Dla obiektów zabytkowych oznaczonych na rys. planu ustalenia konserwatorskie zgodnie z 6 ust. 1 i 3. 15) Dopuszcza się wydzielenie działek dla realizacji stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, ujęć wody, stacji redukcyjnych gazu o wymaganej przepisami odrębnymi lokalizacji i powierzchni oraz niezbędnych dojazdów do nich. 16) W granicach terenów określonych na załączniku nr 1 jako dopuszczonych do lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW dopuszcza się lokalizację tego rodzaju urządzeń oraz niezbędnych dojazdów do nich, z ograniczeniem do urządzeń niekubaturowych, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. 17) Dopuszczalna wysokość obiektów infrastruktury 50 m. 18) Ustala się następujące wymogi związane z zachowaniem elementów krajobrazu kulturowego: a) Zachowanie czytelnych w krajobrazie historycznych elementów zagospodarowania (spiętrzenia rzek i potoków, stawy, groble, nasypy, kopce itp.). Odległości do: - Lubliniec 7 km - Częstochowa 29 km - Myszków 55 km - Tworóg 26 km - Tarnowskie Góry 38 km - Gliwice 53 km - Bytom 51 km - Katowice 69 km - Opole 65 km - Pyrzowice Port Lotniczy 52 km Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 4614

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting