Sprzedam działkę - ŁOMNICA
CENA OFERTY - 5 230 zł
Cena za m² - 26,15 zł

Sprzedam Działkę
gmina Mysłakowice
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 200 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Mysłakowice, 6 grudzień 2018r. RGK.6840.14.2018.RUW.2 OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Mysłakowice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości: jednostka ewidencyjna: 020607_2 Mysłakowice obręb ewidencyjny: 0008 Łomnica jedn. rej. gruntu: G.286 działka nr:435/1, AM 3 nr księgi wieczystej: JG1J/00084673/8 Powierzchnia nieruchomości: 0,0200 ha Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy Karkonoskiej w Łomnicy. Działka ma kształt regularny, przypominający trapez. Teren płaski. Działka niezagospodarowana oraz nieogrodzona. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa. Działka położona przy głównej ulicy przebiegającej przez miejscowość – dojazd do nieruchomości bardzo dobry. Teren działki posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Na terenie działki znajduje się skrzynka teletechniczna, skrzynka oświetleniowa oraz skrzynka ZK właściciela działki sąsiedniej. W związku z tym w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w celu zapewnienia obsługi i dostępu do w/w urządzeń, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz każdoczesnego właściciela urządzeń. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice, działka położona w obszarze o symbolu „M” – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących. Cena nieruchomości: 5.230 zł + VAT Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wnoszone jest w pieniądzu z podaniem tytułu wpłaty na rachunek bankowy: PKO BP Oddział Jelenia Góra 06 1020 2124 0000 8602 0011 1674 najpóźniej do dnia 2 stycznia 2019 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Mysłakowice. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne polskiego pochodzenia oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym w Kancelarii Notarialnej przez Sprzedającego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości na gruncie przez uprawnionego geodetę może dokonać Urząd Gminy na koszt i wniosek Nabywcy. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Mysłakowice - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach - pokój nr 15, tel. 75-64 39 984 oraz pokój nr 16, tel. 75-64 39 981. Kontakt: Urząd Gminy Mysłakowice tel: 75 64 39 984 gmina@myslakowice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.