Sprzedam działkę - LUBAŃ
CENA OFERTY - 990 000 zł
Cena za m² - 62,83 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lubań
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 15 758 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE Na podstawie Uchwały Nr 8/2008 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu z dnia 07 czerwca 2008 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Przedmiotem przetargu jest działka nr 1/98 AM 15 Obręb II o powierzchni 15 758 m2, położona przy ul. Władysława Łokietka w Lubaniu. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań oznaczonego symbolem MN-1: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, infrastruktura techniczna, infrastruktura drogowa. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr JG1L/00030244/1 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i została oddana Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w użytkowanie wieczyste na podstawie Umowy użytkowania wieczystego Nr 4002/1977 z 21 października 1977r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990.000,00 zł netto. Wadium w kwocie 99.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) należy wnieść do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w banku PKO BP S.A. Nr rachunku 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282. Kwota wadium powinna wpłynąć na konto Spółdzielni przed upływem wyżej podanego terminu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Przetarg odbędzie w siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 3 w Lubaniu (pokój Nr 11) w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z „Zasadami przeprowadzenia przetargu”, ze stanem faktycznym i dokumentacją formalno-prawną nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz z ogłoszeniem o przetargu. „Zasady przeprowadzenia przetargu” i druk oświadczenia są do pobrania ze strony internetowej http://smluban.pl/ lub w Dziale GZM. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela dział GZM, tel. 75 722 25 85 lub 75 722 20 17. Kontakt: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu tel: 75 722 25 85 gzm@smluban.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 48

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.