Sprzedam działkę - Lubliniec,
CENA OFERTY - 159 000 zł
Cena za m² - 125,59 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kochanowice
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 266 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka budowlano-rolna o całkowitej powierzchni 1266m2 w kształcie nieregularnym o wymiarach od strony drogi 45,5m x 5,5m x 69,5m x 9,5m x 16m x 40m Obszar działki części budowlanej wynosi około 730m2 w wymiarze 16m x 9,5m x 28m x 22m x 40m Obszar działki części rolnej wynosi około 530m2 w wymiarze 45,5m x 5,5m x 42m x 22m Działka w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jako: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej R - tereny rolne (bez prawa zabudowy rolniczej) 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w tym tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych MNu, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: MN i MNu, o przeznaczeniu: 1) podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 2) uzupełniającym: a) tereny usług, b) tereny parków, w tym tereny skwerów z funkcją rekreacyjną, c) tereny ciągów komunikacyjnych, d) tereny parkingów, 2. Dla wymienionych w 5 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia ogólne: 1) nakazy: a) zapewnienie miejsc do parkowania pojazdów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu, z prowadzonej działalności (min. 1 miejsce na 3 stanowiska pracy lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych) oraz z obsługi mieszkańców i obiektów (min 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę), b) dachy nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, c) kalenice dachów równoległe lub prostopadłe do osi drogi, przy której położona jest nieruchomość gruntowa lub działka gruntu dla zabudowy lub w układzie nawiązującym do zabudowy zlokalizowanej na działkach sąsiednich. d) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym w kolorze ugru, brązu lub czerwieni, e) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami, nie przekraczająca 9 m, f) wysokość budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja nadziemna, nie przekraczająca 3 m, a zabudowy usługowo-wytwórczej 1 kondygnacja nadziemna, nie przekraczająca 4 m, z dopuszczeniem przekroczenia tej wysokości w przypadku realizacji dachów stromych, g) wysokość kondygnacji podziemnej do 1,2 m od poziomu terenu, w przypadku przekroczenia tej wysokości, traktowanie takiego rozwiązania jako kondygnacji nadziemnej budynku, 2) zakazy: a) przekroczenie górnej granicy elementów stopnia wykorzystania działki budowlanej w zabudowie projektowanej określonych w ustaleniach niniejszego planu, b) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym lub dopuszczalnym, przedsięwzięć należących do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, a także przedsięwzięć związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną, c) lokalizowanie obiektów o funkcji przemysłowej i uciążliwych obiektów usługowo wytwórczych, w tym obiektów bez zabudowy (składowiska itp.), baz budowlanych, baz transportowych, składów materiałów budowlanych, stacji propan-butan, warsztatów samochodowych, stolarni itp., d) wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi, e) składowanie surowców, odpadów, opakowań, paliw i innych materiałów szkodliwych, określonych na podstawie przepisów odrębnych, w ilości przekraczającej potrzeby własne lub wykraczającej poza ramy prowadzonej działalności gospodarczej, a także lokalizowanie punktów skupu złomu i metali kolorowych, f) budowa ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych, g) przekraczanie w granicach działki budowlanej ilości 2 miejsc postojowych realizowanych, jako garaże nadziemne w obiektach samodzielnych lub 3 miejsc postojowych, realizowanych jako garaże wbudowane zajmujące max. 30% kubatury obiektu, h) wykańczanie elewacji blachą lub sidingiem z wyjątkiem obiektów gospodarczych i garaży. 3) dopuszczenia: a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji, adaptacji, rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w 5 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz z dopuszczeniem przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy i wskaźnika powierzchni zabudowanej w zakresie wynikającym ze stanu istniejącego, b) podwyższenie budynku w przypadku modernizacji istniejącej zabudowy, obejmującej zmianę konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy nie więcej niż do 12 m w najwyższym punkcie kalenicy, c) lokalizacja obiektów gospodarczych oraz garaży w granicach działki lub w odległości mniejszej niż 3 m od tych granic, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu wyznaczonych w Planie linii zabudowy d) lokalizacja budynków mieszkaniowych w granicach działki, przy zachowaniu wyznaczonych w Planie linii zabudowy. Odległości do:  - Koszęcin 12,5 km  - Częstochowa 37 km  - Myszków 52 km  - Tworóg 16 km  - Tarnowskie Góry 32 km  - Gliwice 46 km  - Bytom 44 km  - Katowice 73 km  - Opole 60 km  - Pyrzowice Port Lotniczy 50 km Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 225

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting