Sprzedam działkę - MĘDŁÓW
CENA OFERTY - 116 000 zł
Cena za m² - 80,84 zł

Sprzedam Działkę
gmina Żórawina
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 435 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


ATRAKCYJNE DZIAŁKI POD WROCŁAWIEM Syndyk masy upadłości AML sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (jpalys@ssk.pl) zaprasza do składania ofert na kupno prawa własności działki nr 41/5 o pow. 0,1435 ha, położonej w Mędłowie, gm. Żórawina, powiat wrocławski, 4 km od Ołtaszyna na Osiedlu tzw. Nowego Mędłowa, dla której prowadzona jest księga nr WR1K/00298782/9 za cenę łączną nie niższą niż 116.000 (sto szesnaście tysięcy) zł brutto. Nabycie działki nastąpi bez obciążeń. Termin składania ofert pod adresem Biura Rachunkowego upadłej spółki: KDP sp. z o.o., al. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław do 28.01.2019 r., a otwarte dla oferentów rozstrzygnięcie w tym samym miejscu dnia następnego od godz. 10.00. Szczegółowe warunki konkursu ofert na stronie www.ardobiejewska.pl lub bezpośrednio u syndyka. REGULAMIN 1. Cena minimalna wskazana w ogłoszeniu i dalej w regulaminie sprzedaży działki stanowi sumę wywołania w konkursie ofert i niższe oferty nie podlegają rozpatrzeniu. Suma wywołania obejmuje wszystkie składniki ceny, ale nie obejmuje kosztów sprzedaży, które w całości obciążają nabywcę. 2. Suma wywołania za działkę wynosi 116.000 zł (sto szesnaście tysięcy) zł. 3. Pisemne oferty na zakup nieruchomości wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowanej cenie, wykazujące udzielenie stosownych zezwoleń korporacyjnych, jeśli są wymagane, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą i upoważnionych do udziału w postępowaniu, równoznacznym z przyjęciem do wiadomości tego Regulaminu sprzedaży, dostępnego na stronie www.ardobiejewska.pl, a także stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, stanowiących przedmiot sprzedaży (nabycie zachodzi ze skutkami jak w egzekucji, por. art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, właściwego w tym postępowaniu, w tym bez obciążeń), należy składać lub przesłać pod adresem Biura Rachunkowego upadłej spółki: KDP sp. z o.o., al. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław (gdzie nie udziela się informacji o przedmiocie sprzedaży) z dopiskiem: „Konkurs AML”, do dnia 28.01.2019 r., do godz. 15.00 (termin doręczenia). 4. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłacenie na rachunek masy, prowadzony przez syndyka pod nr PL 15 1140 2004 0000 3802 7637 2586 przed terminem zakreślonym w pkt 3 (miarodajny jest termin uznania rachunku syndyka) wadium w kwocie 12.000 (dwanaście tysięcy) zł, które bez odsetek zostanie wyłonionemu w konkursie nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone bez odsetek niezwłocznie po odmowie przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie w treści oferty wskazane. Regulamin nie przewiduje innych przypadków zwrotu lub zatrzymania wadium. 5. Dostępne wyłącznie dla oferentów, którzy opłacili wadium, i ich pełnomocników otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanego Biura Rachunkowego we Wrocławiu 29.01.2019 r. o godz. 10.00. Ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie, bezpośrednio po otwarciu ofert, licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów, w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 20% różnicy liczonej od ceny wyższej – i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 2.000 zł) i warunków zapłaty. Oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 1.000 zł. Wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta, która winna zostać zapłacona nie później niż w 3 miesiące od udzielenia przybicia, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka, nie zostanie zgłoszona wyższa, spełniająca warunki postępowania. 6. Syndyk oświadcza, że dla dokonania sprzedaży dysponuje zezwoleniem Sędziego Komisarza dla tej czynności, więc może ją przeprowadzić niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. 7. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Koszty umów, opłat i podatków związanych z umową sprzedaży obciążają nabywcę. Z chwilą wezwania do zawarcia umowy ostatecznej, z uwzględnieniem terminu zakreślonego w przyjętej ofercie, na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą. 8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 9. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązani są przedstawić zgodę lub promesę MSWiA, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych, w tym z przejęcia kosztów utrzymania nieruchomości. 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego. 11. Nieruchomość jest ogólnie dostępna, a informację w jej sprawie można otrzymać pod adresem syndyka: jpalys@ssk.pl. Kontakt: AML sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: 71-361-53-51 jpalys@ssk.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.