Sprzedam działkę - MIEROSZÓW
CENA OFERTY - 185 000 zł
Cena za m² - 19,05 zł

Sprzedam Działkę
gmina Mieroszów
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 9 709 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie, stanowi niezagospodarowany teren porośnięty roślinnością trawiastą. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu i zachowaną proporcję długości boków, teren nierówny, pagórkowaty o znacznej różnicy wysokości. W północnej części działki występują zadrzewienia (samosiejka). Działka nieuzbrojona, położona w obszarze uzbrojonym z sieć energetyczna i wodno – kanalizacyjną. Dojazd, dostęp działką drogową nr 386. Użytki gruntowe: PsIII – 0,1019 ha - grunt w jego granicach podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz PsIV – 0,8690 ha. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00078080/0. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem KS – przeznaczony dla lokalizacji obiektów obsługi ruchu samochodowego i podróżnych, w tym także stacji paliw, z dopuszczeniem lokalizacji usług hotelarskich i innych związanych z obsługą ruchu samochodowego i podróżnych. Działka nr 385/3 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Działka 385/3 przylega bezpośrednio do terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KG- 35, przeznaczonym na pas dróg i ulic głównych o minimalnej szerokości 35 m w liniach rozgraniczających i stanowiącego rezerwę terenu pod obejście Mieroszowa. Teren ten jest zarezerwowany w mpzp, ale obwodnica fizycznie nie istnieje. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. I przetarg odbył się w dniu 2 października 2019 r., II w dniu 27 listopada 2019 r. Informacje o przetargu: Cena wywoławcza 185.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 34593,50 zł Wadium w wysokości 18.500 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 13 lutego 2020 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 30 30 050 urzad@mieroszow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.