Sprzedam działkę - MIEROSZÓW
CENA OFERTY - 56 000 zł
Cena za m² - 33,71 zł

Sprzedam Działkę
gmina Mieroszów
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 661 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 426/27 o powierzchni 0,1661 ha. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami, chwastami. Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do wieloboku z zachowana proporcją długości boków, teren o lekkim spadku, wypłaszczony. Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 425 i 426/30). Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych. Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6.11.2019 r.; II 18.12.2019 r. Informacje o przetargu Cena wywoławcza 56.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 10.471,54 zł Wadium w wysokości 6000 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 19 lutego 2020 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu. 2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości; - właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; - zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. Informacje dodatkowe - Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. - Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. - Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. - Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050. Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 30 30 050 urzad@mieroszow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.