Sprzedam działkę - RÓŻYNIEC
CENA OFERTY - 3 500 zł
Cena za m² - 47,30 zł

Sprzedam Działkę
gmina Gromadka
powiat bolesławiecki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 74 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321 ZAPRASZA do przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Różyniec, gm. Gromadka, oznaczonej nr ewidencyjnym 326/6, o powierzchni 0,0074 ha. Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00031842/0. Cena wywoławcza: 3 500,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Termin i miejsce składania ofert: 24.01.2019r. do godz. 15:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy. Kopertę zawierającą ofertę można wysłać na adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Wydział Organizacji i Administracji, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA ZBYCIE DZIAŁKI POŁOŻONEJ W RÓŻYŃCU, GM. GROMADKA, NR DZIAŁKI 326/6”. Nie otwierać przed 25.01.2019r. godz. 09:00”. Wadium: do dnia 22.01.2019r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 350,00 zł. przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001, z adnotacją: „Wadium – nabycie działki położonej w Różyńcu, gm. Gromadka”. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 25.01.2019r., godzina 09:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, pokój nr 127. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 583. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu. Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki. I. Opis nieruchomości: Działka gruntu o nr ewidencyjnym 326/6 o o powierzchni 74 m², położona na terenie płaskim, kształt regularny, niezabudowana. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jednak dostęp do niej gwarantuje ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu o nr ewidencyjnym 386/2. II. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz. 2497 nr 120 z dnia 06 lipca 2005 r.) działka o nr ewidencyjnym 326/6, obręb nr 2.0010-Różyniec, znajduje się na terenie o przeznaczeniu E/3 – tereny urządzeń elektroenergetycznych. III. Dodatkowe informacje: Opodatkowanie podatkiem VAT: Zbycie działki gruntu będzie będzie podatkowane stawką podstawową w wysokości 23%. Przy sprzedaży nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie, na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1362 Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1363 Wypis i wyrys: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1364 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1365 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: (76) 88 99 583 Anna.Jadwisienczak@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 49

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.