Sprzedam działkę - RYMANÓW
CENA OFERTY - 380 000 zł
Cena za m² - 29,94 zł

Sprzedam Działkę
gmina Rymanów
powiat krośnieński
woj. podkarpackie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 12 690 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 października 2019 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów. I. Opis nieruchomości Działki nr 3115/1, 3116/1, 3135/1 – Działki niezabudowane tworzące kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej pow. 1,2690 ha, zlokalizowane w pośredniej strefie miasta Rymanowa, gm. Rymanów. Teren działek jest lekko pochyły w kierunku wschodnim, w całości pokryty trawą i pojedynczymi samosiewami drzew. Działki posiadają uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Kształt działek regularny, wieloboczny. Dojazd do działek odbywa się drogą gminną częściowo utwardzoną, łączącą się z drogą o nawierzchni asfaltowej, stanowiącą ul. Kalwaria. Bezpośrednie otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. II. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr: - dz. 3115/1 – położona jest w terenach: MN1 - w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (72%), ZI – w terenach zieleni ciągów ekologicznych (11%), ZPN – w terenach zieleni niskiej (8%), ZPN1 – w terenach zieleni niskiej (9%), dodatkowo znajduje się w granicy strefy ochrony sanitarnej - 50m od granic cmentarza (14%); - dz. 3116/1 – położona jest w terenach: MN1 - w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (79%), ZI – w terenach zieleni ciągów ekologicznych (6%), ZPN – w terenach zieleni niskiej (8%), KPJ – w terenach komunikacji – ciągi pieszo-jezdne (7%); - dz. 3135/1 – położona jest w terenach: ZPN – w terenach zieleni niskiej (99%), KDW – w terenach komunikacji–drogi wewnętrzne (1%). Ponadto działki znajdują się w granicach obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych dla złoża wód mineralnych (100%), w granicach obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych GZWP nr 432 „Dolina rzeki Wisłok” (100%), w granicach występowania perspektywicznych surowców mineralnych (100%). III. Termin przetargu i warunki wniesienia wadium 1. Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w pokoju nr 222 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. 2. Wadium na działkę nr…... położoną w …. należy wpłacić przelewem/wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rymanów prowadzonym w Banku PKO Bank Polski S.A. nr konta 64 1020 4391 0000 6902 0156 6850 najpóźniej do dnia 4 grudnia 2019 roku. 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie. 4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. 8. Na w/w nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniu 02.04.2019r., 25.06.2019r. które zakończyły się wynikiem negatywnym. IV. Informacja o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń. V. Pozostałe warunki przetargu 1. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 3. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. 4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Do ceny nabycia nieruchomości obejmującej działki nr 3115/1, 3116/1, 3135/1 zostanie doliczony 23% podatek VAT proporcjonalnie do ich powierzchni oraz przeznaczenia w MPZP tj.: - do ceny nabycia działki nr 3115/1 w 72% ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT, zaś w pozostałym zakresie 28% ceny nieruchomości sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. - do ceny nabycia działki nr 3116/1 w 86% ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT, zaś w pozostałym zakresie 14% ceny nieruchomości sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. - do ceny nabycia działki nr 3135/1 w 1% ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT, zaś w pozostałym zakresie 99% ceny nieruchomości sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. 10. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 11. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. 12. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 13. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela - Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 222 tel. (013) 43 55 006 wew. 222. 14. Dodatkowych informacji o przeznaczeniu w MPZP w/w nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela - Referat Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 213 tel. (013) 43 55 006 wew. 213. 15. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 16. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danych miejscowościach a także opublikowane na stronie internetowej www.rymanow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gazecie internetowej www.monitorurzedowy.pl . 17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013) 43 55 006 wew. 222 gmina@rymanow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.