Sprzedam działkę - SIECHNICE
CENA OFERTY - 1 006 071 zł
Cena za m² - 141,76 zł

Sprzedam Działkę
gmina Siechnice
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 097 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), na podstawie Uchwały Nr 1/2019 Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nr KW: WR1O/00032370/1 nr działki: 247/4 obręb: Siechnice Pow. w (ha): 0,7097 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana przy ul. Zachodniej w Siechnicach w odległości około 350 m od drogi krajowej nr 94, 400 m od wschodniej obwodnicy Wrocławia, 10 km od centrum Wrocławia i około 3 km od granic administracyjnych tego miasta. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy produkcyjno- usługowej, terenów inwestycyjnych, niezabudowanych oraz cementowni i oczyszczalni ścieków. Dojazd do działki zapewniony jest drogą Zachodnią (droga w części asfaltowa, w części szutrowa). Działka jest w kształcie prostokąta, o długości około 170 m i szerokości około 42 m długości. Działka jest płaska, nieogrodzona i niezagospodarowana. Istnieje możliwość uzbrojenia działki we wszystkie potrzebne media, sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i energetyczną. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp: Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1P/U, opisane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, przeznaczone pod realizację wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń służących działalności: produkcyjnej, produkcyjno – usługowej, składowo – magazynowej, obsługę spedycji, handel hurtowy z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw, handel detaliczny o pow. do 2000 m², usługi o charakterze biurowym, rzemiosło usługowe, usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, usługi związane z wynajmem środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Przeznaczenie uzupełniające stanowi zieleń, drogi wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza netto [zł]: 1.006.071,00 Wadium [zł]: 100 608,00 Postąpienie [zł]: 31 000,00 Godz. przeprowadzenia przetargu: 10:00 Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego. Ogłasza na dzień 20 marca 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 1. Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 17 marca 2020 r. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna nr 47-10205242-0000290203885191. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W tytule wpłaty należy wpisać numer działki oraz miejscowość, w której jest położona nieruchomość. 3. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 4. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta. 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 9. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie. 10. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. 71/786 09 37 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach). 11. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%. 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 13. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). 14. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 15. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 213 lub na stronie internetowej ZGK. 16. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 17. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zgksiechnice.pl. 18. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania przetargowego, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z ww. postępowaniem i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa. 19. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu przetargowego, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 20. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Święta Katarzyna, dnia 08.01.2020 r. ………………………………………………………….. © 2017 Mapa wygenerowana z Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, Wszystkie prawa zastrzeżone. www.wrosip.pl. Kontakt: Urząd Miejski w Siechnicach - pok. 214 tel: 48-71-786-09-37 biuro@ugsiechnice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.