Sprzedam działkę - SIECHNICE
CENA OFERTY - 820 500 zł
Cena za m² - 77,91 zł

Sprzedam Działkę
gmina Siechnice
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 531 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Święta Katarzyna, Zarządzenia Nr …………/2018 Burmistrza Siechnic z dnia …………………….. 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice, Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości wykaz następującej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Lp: 1. Nr KW: WR1O/00020480/8 Nr działki, obręb: 758 Siechnice Pow. w (ha): 1,0531 Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w mieście Siechnice, na południowy-wschód od centrum miejscowości. Utrudniony dojazd do działki, nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 94, jednak z działki nie ma bezpośredniego zjazdu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi głównie zabudowa produkcyjno-usługowa, mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane. Działka ma kształt trójkąta. Teren działki płaski. Działka niezabudowana i nieużytkowana rolniczo. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Przez działkę przy zachodniej granicy przebiega sieć gazowa, a wzdłuż południowej granicy sieci kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp: Działka nr 758 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U – tereny zabudowy usługowej oraz P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Tereny 2U przeznacza się pod urządzenia sportu i rekreacji, usługi gastronomii, publiczne wody powierzchniowe płynące wraz z obiektami urządzeń wodnych związanych z zagospodarowaniem nabrzeży, zieleń spełniającą funkcję wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, handel detaliczny, usługi o charakterze biurowym związane z obsługą klienta. Tereny P/U przeznacza się pod realizację obiektów budowlanych i urządzeń służących działalności produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, składowo-magazynowej z wyłączeniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, spedycyjnej i przeładunkowej, handlu hurtowego i detalicznego, usługowej o charakterze biurowym związanej z obsługą klienta, rzemieślniczo-usługowej, usługowej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, usługowej związanej z wynajmem środków transportu, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. Strefa od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 400 kV wynosi 35 m od osi linii w obu kierunkach, stanowi orientacyjny rejon ponadnormatywnego oddziaływania od elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy mieszkaniowej i miejsc dostępnych dla ludności. Cena wywoławcza netto: 820.500,00 zł + obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT Uwagi: Jest to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Okres użytkowania do 11.03.2090 r. Własność nieruchomości: Skarb Państwa; gospodarujący zasobem nieruchomości: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. Zm.). W dniu zamieszczenia wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%. 2. Urząd Miejski informuje, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.), pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków : - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu, - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice w podanym wyżej terminie. 4. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. +48-71-786-09-37 lub na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl. 5. Tekst oraz rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie internetowej Gminy Siechnice - http://siechnice.gmina.pl/strona-1686-siechnice_groblice_opolska_lakowa.html Siechnice, dnia ………………………. ……………………………………………………….. Kontakt: Urząd Miejski w Siechnicach - pok. 214 tel: 48-71-786-09-37 biuro@ugsiechnice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 25

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.