Sprzedam działkę - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 1 100 000 zł
Cena za m² - 244,50 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 499 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Burmistrza Szczawna – Zdroju nr 66/2018 z dnia 28 maja 2018 r. OGŁASZA rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 763/34 o pow. 0,4499 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00092257/6. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem „Bp” – jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. ze zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa zorganizowanej działalności gospodarczej oraz strefa mieszkaniowa. Zgodnie z decyzją Burmistrza Szczawna -Zdroju Nr 18/2013 z dnia 14.06.2013 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia pn.: „budowa budynku handlowo-usługowego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz wolno stojącym totemem reklamowym, na działce o nr ewid. 763/34, 763/11 przy ul. J. Łaczyńskiego w Szczawnie-Zdroju.” Cena wywoławcza nieruchomości: 1.100.000,- zł + podatek VAT 23% Zaliczka: 110.000,- zł Rokowania odbędą się dnia 15 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 11 marca 2019 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 11 marca 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna- Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 763/34 przy ul. Józefa Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 15.03.2019 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, koszty transakcji ponosi strona kupująca, termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 09.10.2017 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dz. nr 763/2 ul. Józefa Łączyńskiego, nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach zorganizowanych w dniach: 19.01.2018 r., 24.05.2018 r. i rokowaniach w dniu 8.11.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel.74 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:00. Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2018-12-12 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.