Sprzedam działkę - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 118 000 zł
Cena za m² - 73,75 zł

Sprzedam Działkę
gmina Szczawno-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 600 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Burmistrza Szczawna – Zdroju nr 159/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. OGŁASZA rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie - Zdroju przy ul. Leśnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 o pow. 0,1600 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00092954/2. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: gruntu orne: RIIIa pow. 0,0940 ha, RV o pow. 0,0660 ha. Zgodnie z Decyzją Burmistrza Szczawna- Zdroju Nr 42/2016 z dnia 09.11.2016 r. o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. Cena wywoławcza nieruchomości: 118.000,- zł + podatek VAT 23% Zaliczka: 15.000,- zł Rokowania odbędą się dnia 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest: 1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 21 stycznia 2019 r. 2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna- Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5. Ofertę zaadresować następująco: „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 2/1 przy ul. Leśnej w Szczawnie-Zdroju. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 25.01.2019 r. GODZ. 10:00” Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty, 5) kopię dowodu wpłaty zaliczki, 6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Uwagi dodatkowe: zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań, zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego, koszty transakcji ponosi strona kupująca, termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań, cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo, nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 18.05.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działka będzie posiadała dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowa (dz. nr 12 obręb Szczawno-Zdrój 2) poprzez drogę gruntową na działkach o nr ewid. 13/1, 13/2, 14, 2/10, dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja nr 42/2016 Burmistrza Szczawna -Zdroju z dnia 09.11.2016 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją, na terenach działek wydzielonych z działek o nr ewid. 2, 3 i 14 obręb Szczawno-Zdrój 2.” lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIIIa, RV nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161). zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję. w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach zorganizowanych w dniach: 12.07.2018 r., 9.11.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel.74 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:00. Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczawno Zdrój 2018-12-07 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 43

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.