Sprzedam działkę - SZCZAWNO-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 10 500 000 zł
Cena za m² - 121,49 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 86 427 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 35/2015 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 23.04.2015 r. OGŁASZA Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 769/9 o powierzchni 8,6427 ha, objętej księgą wieczystą nr 63569/4 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLVI/22/02 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 135, poz. 1868 z dnia 25.06.2002 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: grunty orne: „RIIIb” o pow. 4,9671 ha, RIVa o pow. 0,9435 ha, łąki trwałe: „ŁIII” o pow. 2,7321 ha, Termin pierwszego przetargu – 8.11.2018 r. Cena wywoławcza nieruchomości: 10.500.000,- zł + podatek VAT 23% Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 roku o godz.10:00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.050.000,- zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 1 kwietnia 2019 r. Uwagi dodatkowe: - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, - wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, - wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, - koszty transakcji ponosi strona kupująca, - termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, - cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, - nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 27.08.2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - w dniu 23 kwietnia 2018 Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIX/23/18 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2351) Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38 Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczawno-Zdrój 2018-12-12 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 37

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.